واقعیت های کلی

ادونتیستهای روزهفتم شاخه ای اصلی از کلیسای پروتستان هستند که اعتبار و اقتدار خود را بر مبنای کتاب مقدس بنیان گذارده اند. باور ما به همان چیزهایی است که عمده مذاهب پروتستان به آنها اعتقاد دارند ولی ما سه اعتقاد خاص و منحصر بفرد داریم. ما به روز سبت که روز هفتم هفته است اعتقاد داریم. ما به عطیه نبوت ، که به یکی از بانیان کلیسا بنام الن جی وایت عطا گردید بود اعتقاد داریم. ما اعتقاد داریم که یک حرم مطهر (یا قدس) درآسمان وجود دارد.

کلیسای ادونتیستهای روز هفتم تقریباً ۱۹ میلیون و پانصد هزارعضو جهانی با بیش از ۱۵۳۰۰۰ کلیسا دراطراف دنیا دارد که تعدادی از آن کلیساها درمناطق خاورمیانه و شمال آفریقا واقع شده است. کلیسای ادونتیستهای روز هفتم از سال ۱٨۶۳ میلادی رسمیت داشته است. در رده جهانی با شبکه یکپارچه ای از مدارس ، قریب به ٨۰۰۰ مدرسه و یک میلیون و هشتصد هزار دانش آموز، در جایگاه دوم قرار دارد. در رده جهانی با بیش از ٧۳۰ انستیتوی بهداشتی در جایگاه بزرگترین شبکه یکپارچه بیمارستان ها و کلینیک های پروتستان قرار دارد.