تاریخ کلیسا

منشاء کلیسای ادونتیست های روز هفتم از گروه کوچکی از مردم بنام میلرها بود. میلرها قاطعانه باور داشتند که عیسی مسیح در ۲۲ اکتبر ۱٨۴۴ به زمین باز خواهد گشت.

وقتی چنین اتفاقی نیفتاد بسیاری از میلرها محزون شده و از اعتقاد به بازگشت عیسی دست کشیدند اما میلرهای دیگر بازگشته و به مطالعه و پژوهش در کتاب مقدس پرداختند.

از مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که روز هفتم هفته روز شنبه یا همان سبت است و عیسی دوباره بازخواهد گشت. از این رو در سال ۱٨۶۰ توافق کرده و نام ادونتیستهای روز هفتم را انتخاب نمودند.

سه سال بعد از آن کلیسایی را تشکیل دادند تا برای انتشار موثرتر خبر خوش رستگاری از آن کمک گیرند.

کلیسای ادونتیستهای روز هفتم نیاز مردان و زنان در تمامی اعصار و همه پیشینه های قومی و اجتماعی را تشخیص داده تا الگوی بنایانگذاران ما را در پیش گیرند.

بخاطر عشق و محبتی که به منجی خود داریم و عشق و محبتی که او بخاطر گناهکاران دارد،

ضروری است تا خبر خوش انجیل را درباره مرگ و رستاخیز او منتشر نموده و اشتیاق او برای کمال روحانی و جسمی مردان و زنان را بازگو نموده، و آرزوی او برای “رعایت احکام خدا و ایمان به عیسی مسیح” را به مشارکت بگذاریم. (مکاشفه ۱۴: ۱۲)

برای مشاهده اینکه چطور کلیسای ادونتیستهای روز هفتم آغاز شد فیلم زیر را با موضوع (به دنیا بگوئید) ببینید. قسمت های جداگانه را از وبسایت زیر ببینید:

https://telltheworld.adventist.org/watch

یا ویدیوی آنرا بطور کامل از وبسایت زیر تماشا کنید: