اعتقادات

خلاصه ای از ۲٨ ارکان اعتقادی کلیسای ادونتیست های روز هفتم در زیر فهرست گردیده است.

ما اعتقاد داریم که روح القدس بما نشان می دهد که چطور خدا تاریخ بشر و جایگاه ما را در برنامه الهی هدایت و رقم زده است. ما باور داریم که کتاب مقدس حقیقتی است که ما را در زندگی هدایت نموده و در برابر شرارت محافظت می نماید.

ما اعتقاد داریم که خدا یکی است: پدر، پسر و روح القدس. ما اعتقاد داریم که خدا تا ابد حیات دارد، قادر مطلق، مرجع کامل محبت و دانش ، و همیشه حاضر است. خدا تنهای وجودی است که شایسته عبادت است و او آفریدگار، رستگار کننده و دوست ماست.

ما باور داریم که خدای پدر، سرچشمه محبت و حیات است. او فرزند خود را برای نجات ما از گناه نازل نمود و اینکه بما نشان دهد که چگونه است. خدای پدر مقدس ، سرشار از رحمت ، وفاداری و رافت است.

ایمان داریم که مسیح جسم بشری به خود گرفت تا ما را نجات دهد. عیسی توسط روح القدس در بطن مریم باکره قرار گرفت. عیسی هم خدا و هم بشر است. او بجای ما و برای گناهان ما بر روی صلیب مُرد و از مرگ قیام کرد. او اکنون در آسمان است و باخواهد گشت تا ما را بهمراه خود ببرد تا برای همیشه در کنار او باشیم.

اعتقاد داریم هنگامی که جهان آفریده شد روح القدس در آنجا بود. او کتاب مقدس را به نویسندگان آن الهام نمود و به عیسی در زمانی که بر روی زمین بود قدرت عطا نمود. او عطایای روحانی را به کلیسا می بخشد. روح القدس بما نشان می دهد که گناه چیست و بما تعلیم می دهد که حقیقت چیست.

ایمان داریم که خدا این جهان را ، با بشر، حیوانات و گیاهان در هفت روز آفرید. او مرد و زن را آفرید تا از دنیا مراقبت کنند و از ما می خواهد تا متعادل زندگی کنیم که شامل زمان تفریح و فراغت می شود.

باور داریم که مرد و زن  به شباهت خدا آفریده شدند. انسانها موجودات آزادی هستند ولی برای حیات و نفس کشیدن به خدا وابسته هستند. اولین مرد و زن از خدا نافرمانی نموده از این رو همه ما با تاثیرات گناه در جسم های خویش از قبیل مریضی و مرگ زندگی می کنیم.

ما باور داریم که جدال عظیمی بین خیر و شر ، بین خدا و شیطان وجود دارد. شیطان از ما می خواهد تا دروغ در باره شخصیت و ذات خدا را باور کنیم. خدا به ما اختیار آزادی بخشیده است و در سراسر تاریخ می توانیم محبت عظیم خدا را برای انسانها مشاهده کنیم زیرا او آمد تا ما را نجات بخشد.

ما معتقدیم که خداوند، فرزند خود، عیسی را فرستاد، ، تا در کمال و بدون عیب و نقص زندگی کند و برای ما بخاطر گناهانمان بمیرد. وقتی به عیسی ایمان بیاوریم و فداکاری و جانسپاری او را بپذیریم ، آنگاه خداوند حیات ابدی بما می بخشد (یوحنا ۳: ۱۶).

ما ایمان داریم که پس از اینکه هدیه عیسی که در عوض ما و برای گناهان ما مُرد را پذیرفتیم ، روح القدس ما را هدایت می کند تا مقدسانه زندگی کنیم. روح القدس ایمان ما را بنا می کند  بما کمک می کند تا زندگی ناقص خود را رها و پشت سر بگذاریم. می توانیم مطمئن باشیم که صاحب رستگاری خواهیم بود بشرطی که خدا را انتخاب کنیم.

به این مطلب اعتقاد داریم که در این زندگی امید داریم چرا که روح القدس در دل های ما زندگی می کند و صاحب رستگاری هستیم. وقتی که بیشتر دعا می کنیم ، کتاب مقدس می خوانیم ، سرودهای حمد می خوانیم ، در کلیسا عبادت می کنیم ، به دیگران کمک می کنیم و خبر خوش رستگاری را با دیگران به مشارکت می گذاریم بیشتر شبیه به مسیح می شویم.

ما اعتقاد داریم که کلیسا خانواده خدا بر روی زمین است. وقتی که به کلیسا می رویم پرستش می کنیم، کتاب مقدس را مطالعه می کنیم، آئین عشاء ربانی را بر پا می کنیم و با هم دیگران را خدمت می کنیم. اعتبار ما از عیسی می آید و از کتاب مقدس در باره او می آموزیم.

ما ایمان داریم که در ایام آخر زمین، گروهی از مردم بنام باقیماندگان خواهند بود که کار خاصی را برای انجام دادن بر عهده خواهند داشت. آنان به دیگران خواهند گفت که عیسی بزودی باز می گردد و به همگان یادآوری می کنند که خدا خالق ماست و در آسمان داوری به وقوع خواهد پیوست.

ما باور داریم که کلیسا توسط عده بسیاری از مردم تشکیل شده است که با زبانهای مختلفی صحبت می کنند و از کشورهای گوناگونی آمده اند ولی در عیسی متحد هستند. همه ما در عیسی برابر هستیم و تفاوت های ما نباید ما را از هم جدا سازد. ما یک ایمان و امید را به مشارکت می گذاریم.

ما اعتقاد داریم که تعمید ایمان ما را در عیسی نشان می دهد و بیانگر اعتماد ما به بخشش گناهان ماست. وقتی که با فرو رفتن در آب تعمید می یابیم ، نشان می دهیم که ما به مرگ و قیام عیسی ایمان داریم. در تعمید ، ما روح القدس را دریافت می کنیم که بما کمک می کند تا زندگی تازه ای را در مسیح شروع کنیم.

ما به عشاء ربانی یا شام خداوند اعتقاد داریم که نشان می دهد که مرگ عیسی را برای خود را پذیرفته ایم. وقتی که پاهای یکدیگر را می شوئیم ، با فروتنی یکدیگر را خدمت می کنیم و قلب های ما در محبت متحد می شود. این آیین یادآوری می کند

اعتقاد داریم که روح القدس به ما مهارت و استعداد می بخشد تا خداوند و کلیسا را خدمت کنیم. این عطایا شامل چیزهایی از قبیل ایمان ، نبوت ، تعلیم ، مدیریت ، و دلسوزی است. اینها بکار می رود تا کلیسا را یاری نموده تا در روحانیت به بلوغ رسیده و در ایمان و شناخت متحد گردد.

ما ایمان داریم که روح القدس عطای نبوت را به زنی به نام الن جی وایت بخشید. نوشته های او بوضوح می گوید که هر چیزی در کتاب مقدس باید بررسی و مورد آزمون قرار گیرد. نگارش های او برای تسلی ، راهنمایی ، اندرز و  اصلاح برای کلیسا مفید است.

ما بر این باوریم که احکام خدا یا ده فرمان بما می گوید که خدا چه کاری از ما می خواهد تا انجام دهیم و ماهیت و شخصیت خدا را بازتاب دهیم. ده فرمان بما می گوید تا چگونه در برابر خدا و دیگران عمل کنیم. عیسی بعنوان الگو و جایگزین ما بطور کامل از احکام اطاعت نمود.

ما اعتقاد داریم که روز هفتم هفته روز سبت است، درست همانطور که خدا در پیدایش ۲ آیه ۳ آنرا ایجاد نمود. ما ایمان داریم که روز سبت هدیه خداست تا بهمراه دیگران برای خدا به استراحت بپردازیم. روز سبت، آفرینش خدا و فیض مسیح را بما یاد آوری می کند.

ما ایمان داریم که خدا به ما مسئولیت بخشیده تا از خود و انسانهای دیگر و از منابع و دنیای خود مراقبت کنیم. خدا از ما می خواهد تا از آنچه که بما بخشیده است مراقبت بعمل آوریم و ما را بخاطر این که برای او زندگی می کنیم برکت خواهد داد. ما عَشر و هدایا می دهیم تا از کلیسا حمایت و پشتیبانی کنیم.

ما ایمان داریم که روح القدس بما یاری می رساند تا خدا را در افکار و جسم و روح خود تکریم و حرمت نهیم. ما باید لباسی ساده پوشیده ، تغذیه سالم داشته و تنها از چیزهایی استفاده کنیم که نتایج ناب و مسرّت بخشی  در زندگی هایمان ایجاد نماید. ما نباید از مشروبات الکلی ، دخانیات ، یا داروها یا مواد مخدره استفاده کنیم بخاطر اینکه آین چیزهای برای جسم ما مضر هستند.

ما ایمان داریم که خدا زن و مرد را به شباهت خود آفرید و اینکه مونس و مصاحب یکئیگر باشند. ازدواج برای یک زندگی شاد کمال مطلوب خداست و برای بچه ها تا با محبت و آسایش خاطر پرورش یابند. ازدواج بین مرد و زن است و خدا خانواده ای را که در نزدیکی با هم باشند برکت می دهد.

ما باور داریم که قربانی و فداکاری عیسی بما اعتماد به نفس می بخشد تا به خدا نزدیک شویم زیرا می دانیم که بخشیده شده ایم. عیسی الان در قدس آسمانی است و زندگی ما را بررسی می کند تا همه ببینند که داوری او عادلانه است و ما می توانیم نجات یابیم.

ما ایمان داریم که عیسی دوباره می آید و آنانی را که به او ایمان داشته اند را از مرگ قیام خواهد داد و آنان را به آسمان خواهد بُرد. ما چشم انتظار آمدن دوباره او هستیم حتی با اینکه روز و ساعت را همانطور که عیسی گفت نمی دانیم. وقتی که عیسی بیاید هر فردی بر روی زمین او را خواهد دید.

ما ایمان داریم که پس از اینکه بمیریم بیش از این هیچ چیزی نخواهیم فهمید ولی ما حالت نا آگاهی و عاری از هوش بسر خواهیم برد تا اینکه عیسی دوباره بازگردد. وقتی که عیسی دوباره بیاید عادلانی که مرده اند قیام نموده و با عیسی به آسمان خواهند رفت و گناهکارانی که مرده اند یک هزار سال بعد از آن قیام خواهند نمود.

ما ایمان داریم که پس از اولین رستاخیز اول ، در حالی که نجات یافتگان با عیسی در آسمان هستند، شیطان و پیروان او توسط خودشان در زمین بدام خواهند افتاد. وقتی که خدا به زمین بازگردد، او از دست رفتگان را برای داوری نهایی قبل از نابودی گناه و گناهکاران قیام خواهد داد.

ما معتقدیم که خدا دنیای گناه آلود ما را نابود خواهد ساخت و دنیایی تازه و بی عیب و نقص خلق خواهد نمود و تا ابد با ما زندگی خواهد نمود. ما در نهایت به قابلیت حقیقی خود دست خواهیم یافت و با محبت و خوشی که خدا در ما خلق نموده خواهیم زیست. رنج و مرگ بطور کامل و برای همیشه از بین خواهد رفت.